لیست لیگ ها
# نوع لیگ تاریخ شروع جوایز وضعیت
4رایگان1398/01/31نفر اول : کارت شارژ ده هزار تومانی + پنجاه عدد ستاره بازی
نفر دوم : کارت شارژ پنج هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
نفر سوم : کارت شارژ دو هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
باز
3رایگان1397/12/13نفر اول : کارت شارژ ده هزار تومانی + پنجاه عدد ستاره بازی
نفر دوم : کارت شارژ پنج هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
نفر سوم : کارت شارژ دو هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
پایان یافته
نمایش برندگان
2رایگان1397/11/27نفر اول : کارت شارژ ده هزار تومانی + پنجاه عدد ستاره بازی
نفر دوم : کارت شارژ پنج هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
نفر سوم : کارت شارژ دو هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
پایان یافته
نمایش برندگان
1رایگان1397/11/21نفر اول : کارت شارژ ده هزار تومانی + پنجاه عدد ستاره بازی
نفر دوم : کارت شارژ پنج هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
نفر سوم : کارت شارژ دو هزار تومانی + بیست عدد ستاره بازی
پایان یافته
نمایش برندگان